Начало - Адвокатско дружество Григоров, Василева & Съдружници - София, България
Юридическа кантора - Правна фирма - София, България
В момента сте на страница: НАЧАЛО » ОНЛАЙН УСЛУГИ » ФИРМИ ОНЛАЙН » РЕГИСТРАЦИИ » СД

Регистрация на Събирателно Дружество

Нови Услуги
Онлайн Регистрации на Фирми Фирми Онлайн
Научете повече

Събиране на Вземания Събиране на про-     срочени вземания
Научете повече

1) Полетата, маркирани с *, са задължителни.

2) Полета 17, 18, 19 и 20 се попълват само ако управляващите и представляващите лице ще са различни от всички съдружници.

* Моля, попълнете подробно точния си адрес - на него ще Ви бъдат изпратени удостоверението за актуално състояние и фактурата след приключването на процедурата.

* Скоро ще бъде добавена и опция за плащане с ePay.* Наименованието, под което събирателното дружество ще упражнява дейността си, фирмата на събирателното дружество следва да включва фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници с указанието „събирателно дружество" или съдружие („с-ие"), посочете 3 варианта в низходящ ред, съобразно с вашите предпочитания, в случай че има вече регистрирана фирма със същото наименование.
* Ако отговорът Ви е „Да", ще се дължи допълнителна държавна такса в размер на 37 лв.
* Държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца.
* Име, адрес, л.к. и ЕГН за всяко от лицата (дата и място на раждане за чуждестранно лице).
* Име, адрес, л.к. и ЕГН за всяко от лицата (дата и място на раждане за чуждестранно лице).
* Условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е консорциум, се отбелязва това обстоятелство.
* Името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на съдружниците, регистрационни данни на съдружниците - юридически лица.
* Име, дата и място на раждане, адрес, паспортни данни на физическите лица, представляващи съдружниците.
* Моля, прикачете всички налични релевантни документи, като напр. актуален учредителен акт, документ за регистрация за съдружник чуждестранно юридичеко лице.


Начало | Условия за ползване | Контакти | Карта на сайта
  Copyright © 2008 - 2014 Григоров, Василева & Съдружници